Privacy Policy - AVG

 

Footchi Pedicure Maassluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Footchi Pedicure Maassluis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document

·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·         Wij vragen u schriftelijk om uw uitdrukkelijke toestemming om de noodzakelijke gegevens te verwerken in onze beveiligde digitale database;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Footchi Pedicure Maassluis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Footchi Pedicure Maassluis verwerkt van klanten gegevens ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·         Administratieve doeleinden;

·         Optimale behandeling inclusief voortgangsrapportage

·         Gerichte medische informatie voor een optimaal behandelplan

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·         De grootst mogelijke service en de beste behandeling;

Voor de bovenstaande doelstellingen heeft Footchi Pedicure Maassluis de volgende gegevens van u in een database opgeslagen:

Persoonsgegevens

. Naam, Voornaam en Geslacht

. Geboortedatum

. Adres, Postcode, Stad

. Telefoon vast en mobiel { indien nodig een contactpersoon)

. Emailadres

 

Medische gegevens (indien van toepassing)

. Behandelplan podotherapeut

. Sims- classificatie en zorgprofie!

. Huisarts

. Zorgverzekeraar

. Bijzonderheden zoals bijv.ziektebeeld en/of medicijngebruik

 

Behandelgegevens

. Analyse van de toestand van uw voeten.

Verslag van de behandelingen

. Nota's

. Foto's van uw voeten (moet nog worden geïmplementeerd)

 

De nieuwe wet bepaalt onder andere dat voor het opslaan van deze gegevens uw toestemming is vereist. De informatie in deze database zal alleen door ons worden bijgehouden en gebruikt en zal niet worden gedeeld met derden. Bij het beëindigen van de behandelingen worden uw gegevens blijvend verwijderd. Alleen wat nodig is voor de belasting zal 7 jaar bewaard blijven. Tot slot: In mijn pedicurepraktijk met een pedicure is het niet nodig om een functionaris gegevensverwerking aan te stellen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·         Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

·         Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

Footchi Pedicure Maassluis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·         nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

·         We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·         We slaan uw gegevens op in een, met een wachtwoord beveiligde, datakluis;

·         Alle personen die namens Footchi Pedicure Maassluis van uw gegevens kennis kunnen Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Footchi Pedicure Maassluis

Koekoekstraat 18, 3145 AH Maassluis

footchi18@gmail.com

010-5903353